GIỚI THIỆU TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN THƯ VIỆN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
Doanh thu hợp nhất toàn hệ thống 2014
Công trình Thuỷ điện Lai Châu
- BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC - BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT - PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ - TỜ TRÌNH THÔNG QUA ĐẠI HỘI - TÓM TẮT ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
 - Thư mời tham dự ĐHCĐ 2015; - Mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền ĐHCĐ 2015; - Chương trình ĐHCĐ 2015; - Thủ tục đề cử ứng cử TV HĐQT, TV BKS  Tài liệu ĐHCĐ sẽ được cập nhật từ ngày 17/4/2015.
Ngày 31/3/2015, Công ty cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng (LICOGI13-IMC) - Công ty Con của LICOGI 13 chuyên ngành thi công cơ giới hạ tầng đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.

Tin hoạt động Tin nội bộ Đoàn thể
Tin báo chí
 
   DỰ ÁN